Науково методичний супровід

Структура науково методичної служби

Модель методичної служби Центру позашкільної роботи (ЦПР) включає:

 • Керівника служби
 • Методистів структурних відділів
 • Інформаційно-методичний кабінет, на який покладено завдання інформаційно-методичного забезпечення діяльності закладу
 • Науково-методичну раду, метою діяльності якої є забезпечення ефективного управління системою науково-методичної роботи в закладі

Функції методичної служби

Функції діяльності методичної служби: інформаційна, аналітична, планово-прогностична, проектна, організаційно-координувальна, навчально-методична, діагностична, моделююча.

Інформаційна функція – забезпечення педагогічних працівників на основі діагностики інформаційних потреб інформацією про зміст позашкільної освіти, нові технології навчання та виховання, нові науково-методичні посібники; оновлення інформації, яка постійно змінюється у результаті розвитку науки та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій; збір та обробка інформації з проблем науково-методичної роботи; створення інформаційних банків даних з актуальних питань позашкільної освіти, діяльності закладу.

Аналітична функція – спрямована на вивчення стану науково-методичної роботи та обґрунтованості використання способів, засобів щодо досягнення цілей, на об'єктивну оцінку отриманих результатів та розробку механізмів переведення досліджуваної системи в новий стан.

Планово-прогностична функція – спрямована на вибір як ідеальних, так і реальних цілей та розробку програм їх досягнення. Об'єктами прогнозування є:

 • соціальне замовлення закладу;
 • програмно-методичне забезпечення;
 • матеріально-технічне забезпечення;
 • контингент учнів;
 • впровадження нових педагогічних технологій освітнього процесу;
 • очікувані результати, які будуть досягнуті в результаті нововведень;
 • результативність дослідно-експериментальної роботи;
 • мережа гуртків, секцій, творчих об'єднань;

Проектна функція – спрямована на розробку змісту і створення різних проектів діяльності закладу:

 • програми розвитку закладу та інших стратегічних документів;
 • освітніх програм;
 • нормативних документів, що забезпечують функціонування закладу;
 • методичних документів;
 • технологій здійснення процедур інноваційної діяльності закладу.

Організаційно-координувальна функція забезпечує:

 • створення та організацію роботи структур, що забезпечують діяльність методичної служби (тимчасових творчих і дослідницьких груп, експертних рад, лабораторій тощо);
 • раціональний розподіл функціональних обов'язків між організаторами методичної роботи (додаток);
 • науково-методичне забезпечення організації системи дослідно-експериментальної роботи в закладі;
 • організацію системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • організацію конференцій, семінарів тощо;
 • організацію системи зовнішніх зв'язків закладу, необхідних для успішного здійснення нововведень;
 • координацію спільної діяльності учасників інноваційного процесу;
 • координацію діяльності закладу зі школами;
 • організацію редагування програм, навчально-методичних посібників, результатів дослідно-експериментальної роботи.

Навчально-методична функція – спрямована на відбір і методики опрацювання сучасних наукових досягнень у галузі позашкільної освіти та надання рекомендацій щодо їх впровадження в педагогічну практику закладу; підвищення професійного рівня конкретного педагога, розвиток його творчого потенціалу. Реалізація навчально-методичної функції здійснюється через різні організаційні форми підвищення кваліфікації педагогів.

Діагностична функція — систематичний моніторинг освітнього процесу, рівня розвитку ключових компетенцій учнів, їхніх навчальних досягнень, а також професійного рівня педагогічних працівників.

Моделююча функція — моделювання змісту, форм і методів з підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
Для реалізації мети та завдань своєї діяльності методична служба в ЦПР співпрацює з адміністрацією закладу, педагогами, учнями, батьківським активом, науковими установами, громадськими організаціями.

Мета методичної служби
Метою діяльності служби є науково-методичне забезпечення діяльності закладу, організація науково-методичної роботи, підвищення професійного рівня педагогічних працівників і розвиток їхнього творчого потенціалу.
Функціонування методичної служби спрямоване на формування готовності педагогів мобільно і адекватно реагувати на зміни в позашкільній освіті, організацію інноваційної діяльності в закладі.

Завдання методичної служби
Завдання діяльності методичної служби:

 • дослідження освітніх потреб соціуму;
 • аналіз стану освітнього процесу в закладі (структурному підрозділі);
 • надання педагогічним працівникам необхідної інформації з основних напрямів розвитку позашкільної освіти, програмного забезпечення, нових педагогічних технологій;
 • забезпечення високої якості освітнього процесу шляхом впровадження програм нового покоління, нових педагогічних технологій навчання і виховання;
 • виявлення, вивчення та оцінка результативності педагогічного досвіду в закладі. Узагальнення і поширення кращого педагогічного досвіду;
 • прогнозування, планування та організація роботи з підвищення рівня професійної компетентності педагогів;
 • надання підтримки педагогічним працівникам і керівникам закладу в інноваційній діяльності, організації і проведенні дослідно-експериментальної роботи; експертній оцінці авторських програм, науково-методичних посібників, допомога в підготовці педагогів до атестації;
 • здійснення в установленому порядку редакційно-видавничої діяльності;
 • організація спільної роботи з науково-дослідними лабораторіями, методичними установами і вищими навчальними закладами в проведенні дослідно-експериментальної роботи.

Напрями методичної служби
Основними напрямами діяльності методичної служби є:

 • програмно-методичне забезпечення стратегічних напрямів діяльності закладу;
 • надання організаційно-методичної допомоги педагогам в навчанні і вихованні дітей;
 • оновлення програмного забезпечення освітнього процесу в закладі;
 • впровадження в практику діяльності закладу наукових досліджень та досягнень перспективного педагогічного досвіду;
 • організація роботи з підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • керівництво роботою методичних об'єднань, лабораторій, творчих груп педагогів;
 • ознайомлення педагогічних працівників з досягненнями педагогічної науки і практики;
 • вивчення рівня професійної підготовки педагогів, їхніх професійних потреб і проблем;
 • участь в атестаційній, експертних комісіях;
 • проведення різноманітних семінарів, нарад, конференцій, конкурсів, дискусій тощо;
 • надання допомоги загальноосвітнім навчальним закладам в організації роботи гуртків, секцій, клубів тощо, створення спільних проектів діяльності.
 • Зміст діяльності методичної служби в ЦПР визначається цільовими завданнями розвитку закладу.

Основним змістом діяльності методичної служби є:

 • надання практичної допомоги педагогічним працівникам в оволодінні сучасними технологіями навчання й виховання: підвищення фахової майстерності та психолого-педагогічної підготовки педагогів;
 • підвищення акмеологічної культури педагогів, стимулювання їх на вищі професійні досягнення, орієнтацію на педагогічний успіх, розвиток професійної компетентності і компетенцій учня;
 • проектування та практична реалізація моделі ЦПР як закладу життєвої компетентності;
 • становлення компетентнісно спрямованого освітнього процесу у єдності змістових, технологічних, особистісних, управлінських параметрів;
 • експериментальна перевірка цільових проектів розвитку життєвої компетентності учнів;
 • створення навчально-методичних комплектів (посібників, методичних рекомендацій, програм);
 • створення проектів спільної діяльності з соціальними партнерами;
 • організація роботи за єдиною науково-методичною проблемою.

Рекомендації щодо навчальних програм

Кадрове забезпечення 
Центр позашкільної роботи "Північне сяйво" м. Києва (м. Житомирська)
Інформаційно-методичний кабінет "Перспектива"
Кабінет: 106 
Телефон: 450-18-79
Ковганич Галина Григорівна, методист 
Безрук Катерина Олександрівна, методист
Контактна інформація: methodist_cprs@ukr.net