Здоров’я людини та екологічні фактори впливу

Автор: Ціпун Любов Олександрівна, 11 клас, слухач наукового товариства «Еврика»
Педагогічний керівник: Величко Алла Михайлівна
Участь та відзнаки:
  • НТ Еврика: Грамота ЦПР
Надруковано в Альманасі XVII Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність», організованої за сприяння Міністерства освіти і науки України, Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених, Всеукраїнської молодіжної громадської організації студентів-інвалідів «Гаудеамус»

Поняття ‘’здоров’я людини’’ є дуже ємним і охоплює біологічні, соціальні, економічні, наукові, етичні та інші аспекти. Ніколи раніше здоров’я людини так не залежало від екологічних факторів, як в індустріальну і постіндустріальну епохи розвитку цивілізації. Спричинене це прогресуючим техногенним навантаженням на природу, порушенням рівноваги в ній, тотальним погіршенням стану довкілля, загостренням суперечностей між результатами діяльності людини і законами розвитку природи.

Набуття людиною екологічних знань є передумовою цілеспрямованих зусиль щодо збереження свого здоров’я. Організм людини, як відомо, є складною біологічною відкритою системою, якій властиві процеси самоорганізації, постійного розвитку і контакту із зовнішнім середовищем. Якщо в організмі людини легко порушується рівновага, це є свідченням його нездоров’я.

Вивчення негативних факторів і розробка заходів з гармонізації стану здоров’я людини в умовах екстремального існування є дуже актуальними в наш час.

Метою роботи було розглянути екологічні фактори здоров’я людини.

Для досягнення поставленої мети у роботі вирішувались такі завдання:

  • аналіз впливу екологічних факторів довкілля на людський організм,
  • вплив людини на довкілля,
  • екологічні проблеми харчування людини,
  • проведення екологічної діагностики,
  • напрями поліпшення здоров’я людини.

В практичній частині роботи було проведено діагностику індивідуального здоров’я за набором певних критерій, що виражаються зовнішніми ознаками тіла людини : язика, нігтів, очей, росто-ваговим індексом, а також за пульсом, складом крові.

Отже, для визначення індивідуального стану особистості варто брати до уваги такі показники: статеву належність респондента, віковий ценз (20, 40, 60 років), соціальне становище і індивідуальні ознаки організму.

Самодіагностика повинна стати методом попередження захворювання і причиною звернення до лікувального закладу, але ні в якому разі не самолікуванням.

При розробленні екологічного збалансованого харчування обговорювались такі питання:

  • як збалансувати харчовий раціон дитини і дорослої людини?
  • як характеризувались основні вимоги до їжі?
  • як розрахувати нормальну масу тіла людини?
  • як розрахувати індивідуальну добову витрату енергії?

Це потрібно знати кожній людині , щоб своєчасно і раціонально налагодити спосіб життя , коригувати його, а в певних ситуаціях усвідомлювати необхідність кваліфікованої допомоги фахівців і своєчасно звертатися до неї.

При цьому важливо пам’ятати, що неаргументовані, аматорські захоплення різноманітними методиками, крайнощі не менш шкідливі для організму, ніж неорганізованість і нерозсудливість у ставленні до свого здоров’я.

У сучасному світі утверджується переконання, що подолання екологічних ризиків неможливе без гармонізації взаємодії людини з довкіллям, гуманізації всіх сфер суспільного життя.