Екологічні фактори здоров’я людини

Автор: Фоя Я. В., слухач МАН України
Педагогічний керівник: Величко Алла Михайлівна
Участь та відзнаки:
  • Районний конкурс МАН: ІІ місце
Надруковано в Альманасі ХIV Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність», організованої за сприяння Міністерства освіти і науки України, Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених, Всеукраїнської молодіжної громадської організації студентів-інвалідів «Гаудеамус»

Середовище, яке оточує живі істоти, складається з багатьох елементів. Вони по-різному впливають на життєдіяльність організмів. Останні неоднаково реагують на різні фактори середовища. Окремі елементи середовища, що взаємодіють з організмами, називають екологічними факторами. Організм, як елементарна частка живого світу в середовищі свого існування перебуває під одночасним постійним впливом абіотичних, біотичних, антропогенних факторів, які сукупно називають екологічними.

Абіотичними факторами називають все, що впливає на організми з боку неживої природи. Біотичні, навпаки, — все, що впливає на організми з боку живої природи.

Антропогенними факторами є усі види діяльності людини, які впливають на живі організми. Фактори середовища досить суворо визначають в яких умовах може жити організм, а в яких не може. Враховуючи це можна створити обернену закономірність і судити про фізичне середовище за станом організму який у ньому проживає.

Ніколи раніше здоров’я людини так не залежало від екологічних факторів, як в індустріальну і постіндустріальну епохи розвитку цивілізації. Спричинено це прогресуючим техногенним навантаженням на природу, порушенням рівноваги, тотальним погіршенням стану довкілля, загостренням суперечностей між результатами діяльності людини і законами розвитку природи. Проблеми взаємовідносин між живими істотами та умовами їхнього життя вивчає наука екологія.

Рівновага людини з навколишнім світом — це насамперед її комфортне відчуття себе в ньому. Такий стан передбачає сприятливе поєднання умов життя, як природних, так і соціальних. Активна трудова діяльність упродовж багатьох тисяч років розвинула й ускладнила взаємозв’язок людини і природи. Лише шляхом пристосування до навколишнього середовища людина залишається жити на Землі. Природне середовище, в якому діє людина, змінюється швидше порівняно з адаптивністю людини, що негативно відбивається на її здоров’ї. Нині вся сукупність факторів діяльності людини, які негативно впливають на її здоров’я, вимагає іншого підходу до проблеми формування здоров’я.

Сьогодні люди живуть у режимі виробничого циклу, однаково в будь-яку пору року. Умови життя та праці сучасної людини, безперечно, покращились, але наслідки цього далеко не однозначні. Екологічні фактори є елементами середовища, що надають прямий вплив на живий організм на будь-якій стадії його розвитку. Один і той же фактор середовища неоднаково впливає на різні організми, що співіснують разом. Екологічні фактори, що впливають на людину, можуть мати позитивний або негативний ефект. Більшість екологічних факторів постійно змінюється в просторі і часі. Екологічні фактори можуть впливати на організми як подразники, зумовлюючи пристосувальні зміни функцій організму, як обмежувачі — унеможливлюють існування за даних умов, як сигнали про зміни інших факторів середовища.

Отже, фактори середовища (екологічні чинники) — це будь-які властивості або компоненти зовнішнього середовища, які впливають на організми. У сучасному світі утверджується переконання, що подолання екологічних ризиків неможливе без гармонізації взаємодії людини з довкіллям, гуманізації всіх сфер суспільного життя. Людина — це біологічна істота, тому всі природні фактори та умови, у яких вона живе, впливають на її здоров’я.