Розвиток альтернативних джерел енергії в Україні

Автор: Милоградов М. О., 7 клас
Педагогічний керівник: Величко Алла Михайлівна
Надруковано в Альманасі XVIІІ Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність», організованої за сприяння Міністерства освіти і науки України, Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених, Всеукраїнської молодіжної громадської організації студентів-інвалідів «Гаудеамус»

Початок XXI століття характеризується істотним зростанням уваги до пошуку нових альтернативних джерел енергії. Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії, останнім часом стали одним із найважливіших критеріїв сталого розвитку світової спільноти. Здійснюється пошук нових і вдосконалення існуючих технологій, виведення їх до економічно ефективного рівня та розширення сфер використання. Головними причинами такої уваги є очікуване вичерпання запасів органічних видів полива, різке зростання їх цін, недосконалість та низька ефективність технологій їх використання, шкідливий вплив на довкілля, наслідки якого виходять за межі окремої країни.

На сьогодні, частка альтернативної енергії в світі ще не є значною, але їх потенціал значно перевищує рівень споживання паливно – енергетичних ресурсів. Так, у найближчі десять років прогнозується щорічне зростання світових обсягів виробництва альтернативної енергії на рівні 2,8%. Міжнародне енергетичне агентство вважає, що в 2030 році в усьому світі енергія, одержана від сонця, вітру, води, тепла землі, а також з біомаси, збільшиться в два рази порівняно із сьогоднішнім днем і складе 16 відсотків від усього виробництва. Ще оптимістичніше оцінює ситуацію Європейський галузевий союз поновлюваних джерел енергії. На його думку, до 2030 року частка альтернативної енергії виросте до 35%.

В Україні недостатність розвитку альтернативної енергетики пояснюється наявністю застарілих технологій, відсутністю ефективної державної стратегії розвитку альтернативної енергетики, вичерпання ресурсу використання основних фондів генерації електроенергії і тепла, що разом з низькою ефективністю використання палива призводить до значних обсягів шкідливих викидів. Значні втрати при транспортуванні, розподілі та використанні електроенергії і тепла, а також монопольна залежність від імпорту енергоносіїв ще більш ускладнюють ситуацію на енергетичних ринках країни.

Питанням розвитку альтернативної енергетики в Україні присвячені праці таких вчених: І. А. Александрова, В. Д. Бегаль, А. Е. Конеченкова, К. І. Луданова, Г. Г. Півняка, Ф. П. Шкрабця та інших. Метою роботи є дослідження розвитку альтернативної енергетики в Україні та розробка напрямів державної енергетичної політики, дослідження розвитку альтернативної енергетики в Україні та розробка напрямів державної енергетичної політики. Для досягнення поставленої мети у роботі були поставлені та вирішувались такі завдання:

  • визначити сутність альтернативних джерел енергії;
  • виокремити основні види альтернативної енергетики;
  • проаналізувати динаміку розвитку альтернативної енергетики;
  • дослідити основні напрями утворення «екологічного сліду людини»;
  • запропонувати основні напрями державної політики щодо розвитку – альтернативних джерел енергії.

Об’єктом дослідження є процес розвитку альтернативної енергетики в Україні. Предметом дослідження є теоретичні та практичні інструменти державної політики у галузі альтернативної енергетики. Методи дослідження. У роботі використовувались такі методи дослідження як: агрегування, аналізу і синтезу, статистичного аналізу, табличний та графічний. Наукова новизна одержаних результатів. У роботі здійснено теоретичне та практичне обгрунтування основних напрямів розвитку альтернативної енергетики в Україні та визначено найбільш перспективні її види. Практичне значення одержаних результатів. Запропоновано напрями державної політики розвитку альтернативної енергетики із врахуванням особливостей географічного, кліматичного та економічного розвитку України. Висновок.

Отже, у сучасному світі людство використовує дуже багато природних ресурсів. Тому нам необхідно знаходити способи для видобування ресурсів на які не треба багато часу для відновлення. Тому я вважаю що наше майбутнє залежить не тільки від кожного з нас але й від того як ми будем використовувати альтернативні джерела енергії.