Робота психолога

Шановні відвідувачі!

Ви можете записатись на індивідуальну консультацію з психологом ЦПР:
Лішафаєва Хосефіна Анатоліївна, пр. Перемоги, 136, каб. 102

За номером телефону:    +38 (095) 003-70-81
Або отримати онлайн-консультацію у Skype:   xosyatko

Серед проблем позашкільної освіти й виховання як важливої ланки освітнього процесу на перший план виступає завдання формування здорової особистості, її найповнішого розкриття творчого потенціалу, за умови створення комфортного психологічного клімату, що сприяє включенню особистості в систему творчості, пошуку, соціально-психологічної адаптації у динамічному середовищі, тощо

Цілеспрямованість і систематичність у даному процесі передбачають всебічний аналіз психологом суб’єктів, об’єктів та навчального матеріалу Центру з різних напрямів діяльності, виявлення істотних можливостей для розвитку:

 • Пізнавальної діяльності
 • Творчого потенціалу
 • Життєвої компетентності
 • Формування мотивації до самореалізації, самовдосконалення, успіху
 • Професійне самовизначення особистості
 • Здорового способу життя

Систематичні спостереження психолога за виховним простором закладу у вигляді соціально-психологічних досліджень, експериментальної роботи, моніторингів, дають можливість:

 • Фіксувати зміни у потребах дітей та батьків;
 • Слідкувати за рівнем формування здорової особистості через призму надання освітніх послуг у системі;
 • Відстежувати морально-психологічний розвиток молоді, її спрямованість та ціннісні орієнтації, мотивацію до здорового способу життя ;
 • Забезпечувати потребу в систематичному інформаційному забезпеченні вихованців, педагогів, батьків;
 • Спостерігати за суспільною, сімейною та особистісною динамікою перебігу психічних процесів;
 • Фіксувати конфліктні, кризові моменти у житті особистості, ефекти соціальної фрустрованості;
 • Надавати реальну допомогу у контексті групової, і особливо, індивідуальної роботи, що допомагає глибшому розумінню причин поведінки та усвідомленню її наслідків.

1. Готовність дитини до навчання у школі:

 • Дослідження психофізичних, пізнавальних, особистісних, емоційно-вольових аспектів особистості дошкільників.

2. Дослідження психологічної адаптації гуртківців:

 • Визначення локусу контролю;
 • Симпатій, антипатій у творчих об’єднаннях, міжособистісних стосунків, виявлення відторгнутих, дезадаптованих;
 • Вираженості предметної, діяльнісної, комунікативної, властивостей темпераменту;
 • Діагностика психічних станів упродовж навчальної діяльності, тощо.

3.Дослідження особливостей пізнавальної сфери:

 • Вивчення відчуттів, сприймання;
 • Стійкості уваги, рівня вибірковості, концентрації, переключення, розподілу та стійкості;
 • Оцінка короткочасної та довготривалої пам’яті, її обсягу та точності;
 • Мислительних операцій;
 • Аналітичного та творчого мислення, а також загального розумового розвитку;
 • Продуктивної та репродуктивної уяви.

4.Діагностика професійних здібностей і нахилів старшокласників:

 • Дослідження профорієнтаційних типів;
 • Рівня готовності вибору професії;
 • Сфери інтересів вихованців;
 • Інтересу до техніки, фізичного розвитку, стану здоров’я, мистецтва;
 • Всебічне вивчення особливостей особистості.

5.Дослідження особливостей особистісної сфери дитини

 • Визначення типу темпераменту;
 • Особистісних рис;
 • Типів акцентуацій характеру в особистості, темпераменті, екстраверсії, нейротизму, інтроверсії, емоційної стабільності;
 • Відчуття самотності;
 • Рівня соціальної фрустрованості;
 • Способів реагування у конфліктних ситуаціях;
 • Емоційних станів;

6.Дослідження особливостей емоційної сфери

 • Виявлення форм агресії;
 • Рівня нервової напруги;
 • Соціально-ситуативної тривожності;
 • Показників депресивних станів;

7.Міжособистістні стосунки учнів, педагогів, батьків.

 • Вивчення стилю виховання в сім’ї;
 • Ставлення до дитини, психологічний клімат в родині;
 • Ставлення батьків до різних сторін сімейного життя, до дитини;
 • Рівня компететентності педагога очима гуртківців, ступінь симпатії до нього;
 • Стилю керівництва трудовим колективом;
 • Симпатій-антипатій, сфери міжособистісних стосунків у групі.

8.Дослідження особливостей освітнього процесу

 • Визначення різних типів педагогів;
 • Коректності педагога, чи легко з ним спілкуватися;
 • Здатності педагога до емпатії, рефлексії;
 • Бар’єрів, які уповільнюють зростання фахової майстерності.

9.Соціологічні дослідження:

 • Дослідження стилю життя особистості, її ставлення до минулого, теперішнього, майбутнього;
 • Рівня самооцінки учнів, як проводять дозвілля;
 • Проблеми насильства над дітьми;
 • Рівня залежності від тютюнопаління, психологічної готовності відмови від тютюнопаління;
 • Схильності до алкоголізму, уявлень щодо шкідливості алкоголю;
 • Ставлення учнів до вживання наркотиків;
 • Знань та поінформованості стосовно СНІДу, тощо.

10.Арт-терапевтична, психокорекційна та психотерапевтична індивідуальна та групова робота з дітьми, батьками, педагогами:

 • Подолання вікових та життєвих криз;
 • Невротичних станів та страхів;
 • Втраченої довіри;
 • Втраченої прив’язаності;
 • Позбавлення переконаності в тому, що світ наповнений небезпеками і невдачею;
 • Формування здорової ідентичності з відчуттям суб’єктивного переживання впевненості, що буде саме «так» тощо.

Психологом ЦПР застосовуються найпродуктивніші напрями роботи у руслі арт-терапії

 • Піскова-психотерапія;
 • Психодинамічний підхід;
 • Лялько-терапія;
 • Казко-терапія;
 • Символ-драма;
 • Юнгіанський аналіз;
 • Тілесно-орієнтовані підходи.

Що забезпечує своєчасне надання допомоги, підтримки учасників освітнього процесу та спрямування їх у подальше життя.

В сучасних умовах освітнього процесу вивчення і використання індивідуальних особливостей дітей набувають все більшого значення. Сьогодні завдання освіти більше спрямовані не на оволодіння все зростаючою сумою знань, а на розвиток здібностей і пізнавальних інтересів учнів, підвищення їх активності в пізнавальній і практичній діяльності. Ефективність же такої навчально-виховної роботи залежить, перш за все, від ступеня індивідуалізації пізнавальної діяльності, яка забезпечує відповідність вимог до кожного учня за його можливостями.

Нова українська школа забезпечує всебічний розвиток індивідуальності людини як особистості та найвищої цінності суспільства на основі виявлення її задатків, здібностей, обдарувань і талантів. В Україні прийнято цілий ряд законів і програм (зокрема Закон України «Про освіту», Національна програма «Діти України», Програма розвитку обдарованих дітей і молоді, Указ Президента України про підтримку обдарованих дітей та інші), щодо підтримки та розвитку здібної та обдарованої молоді, тож психологи позашкілля мають допомагати в реалізації даної програми

Обдаровані та здібні діти – інтелектуальна еліта, гордість, честь України, її світовий авторитет. І завдання освіти полягає в тому, щоб дбайливо плекати таланти, починаючи з найменших літ.

Відтак, освіта обдарованих виступає об’єктивним гарантом його подальшого соціально-економічного й культурно-політичного розвитку. Відповідно актуалізується гуманітарна корекція сфери освіти, переглядаються її концептуальні та методологічні засади, уможливлюється її реформування і додані до неї зміни у навчанні та вихованні особистості в напрямі орієнтування на її різнобічний потенціал, розвиток обдарованості й таланту.

З вересня розпочинає роботу психологічна майстерня з наступних тем:

 • Проведення медитативних аутогенних тренувань з психологічного розвантаження. Розфарбовування мандал. Робота з тілесними практиками «Зони уваги»
 • Тренінг з елементами психодрами «Підвищення самооцінки та позбавлення психологічних затисків»
 • Розкриття та інтеграція творчого потенціалу в просторі Арт-терапії. Робота з проективними картами.
 • Спонтанне малювання. Проведення медитативних аутогенних тренувань з психологічного розвантаження. Розфарбовування мандал. Робота з тілесними практиками «Зони уваги»
 • Майстер-клас «Горіти не вигораючи». Ще раз про вигорання та виснаження.
 • Робота із програмою Розвиток комунікативних навичок педагогів»
 • «Дарую тобі відповідальність». Тренінг емоційної зрілості для підлітків та батьків
 • Майстер-клас «Діалог». Зазирнути у душу вашої внутрішньої дитини, почути її потреби, особливості і характер. Гармонізація наших стосунків із внутрішньою дитиною, та собою справжнім.
 • Майстер-клас ««Погані» діти - «гарним» батькам.»

Також, у кожний третій четвер запрошую вас, шановні колеги, долучатися до нашої щорічної програми психологічного супроводу педагогів: «Допомога педагогу у роботі з дітьми, що потребують особливої уваги»